1. Home
  2. Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Het online platform, Deweerbarebodem.nl, is een centrale plek waar alle beschikbare informatie over de bodem samenkomt. Wij erkennen dat de ontsluiting van informatie en kennisuitwisseling belangrijke voorwaarden zijn om een bijdrage te leveren aan een gezonde en duurzame bewerking van de bodem in de ambitie om op een duurzame wijze gezond
voedsel te kunnen blijven produceren.

Vandinter Semo is initiatiefnemer van dit platform met als doel om informatie over een gezonde en weerbare bodem toegankelijk te maken.

Vandinter Semo is veredelaar en zaaizaadproducent van een aantal multiresistente aaltjesbestrijders en groenbemesters. Onze gewassen, zoals bladrammenas, Japanse haver en gele mosterd hebben leidende posities op de CSAR rassenlijst en zijn voorkeursrassen voor vele akkerbouwers, veehouders en adviserende loonwerkers.

Dankzij onze meer dan 100-jarige historie erkennen wij de waarde van duurzaam bodembeheer. Wij zetten ons dan ook in om een bijdrage te leveren voor een verantwoorde landbouw. Een overtuiging die we overigens terugzien bij akkerbouwers en veehouders die vanuit een duidelijke visie nadenken over de toekomst.

Samenwerking en kennisdeling is essentieel om de juiste stappen te zetten bij de ontwikkeling en veredeling van nieuwe multiresistente gewassen. Om die reden zijn we recent ook gestart met de opzet van een Expertpanel Weerbare Bodem. Om op vrijblijvende basiskennis uit te wisselen, vragen te kunnen stellen, het gesprek te kunnen aangaan met de groep akkerbouwers en veehouders die toonaangevend zijn. Om van elkaar te horen en te leren. Om samen de stap
te maken naar een weerbare en gezonde bodem nu en in de toekomst!