Op de website handboekbodemenbemesting.nl zijn stikstofbemestingsrichtlijnen voor groenbemesters weergegeven. Per groenbemester wordt een range weergegeven voor de N-bemesting. In de praktijk is er behoefte aan een verfijning naar zaaidatum en voorvrucht. Vooralsnog wordt hier in de tekst van het handboek wel globaal op ingegaan, maar voor een verdere verfijning en een gedegenere onderbouwing is nader onderzoek nodig naar de juiste N-gift. In opdracht van BO Akkerbouw heeft WUR Open Teelten een deskstudie uitgevoerd waarbij met behulp van een modelberekening is geschat welke N-gift nodig is voor welk groenbemestergewas onder welke omstandigheden.

Hierbij is rekening gehouden met:
• Het type gewas, o.a. of het wel of niet een vlinderbloemige is.
• De totale te verwachten N-opname door het gewas tot aan de winter, afhankelijk van de zaaidatum.
• De hoeveelheid minerale stikstof in de bodem die het hoofdgewas nalaat en die kan worden
opgenomen door de groenbemester.
• De hoeveelheid stikstof die daar nog bijkomt door:
­ stikstofmineralisatie uit gewasresten van het hoofdgewas gedurende de groeiperiode van de groenbemester; ­ stikstofmineralisatie uit de organische stof in de bodem na de oogst van het hoofdgewas gedurende het groeiseizoen van de groenbemester; ­ stikstofdepositie uit de lucht.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen