Dit rapport is een onderdeel van de afronding van de PPS Beter Bodembeheer 2017-2020. De resultaten uit de PPS zijn hier gebundeld en voor zover mogelijk geanalyseerd. Om dat te doen, is een methodiek ontwikkeld die het mogelijk maakt om de effecten van bodemmaatregelen integraal te
beoordelen op bodemkwaliteit en bodemfuncties en vervolgens te vertalen naar adviezen en boodschappen.

Dit rapport beschrijft de brede effecten van bodemmaatregelen voor een duurzaam bodembeheer. Hiervoor zijn de maatregelen uit de systeemproeven van de Publiek Private Samenwerking (PPS) Beter Bodembeheer eerst kwalitatief en vervolgens deels kwantitatief geanalyseerd met toepassing van een ontwikkeld framework. Het framework dat ontwikkeld is richt zicht op de volgende drie facetten van bodembeheer en maatregelen.

– Bodemkwaliteitsaspecten: organische stof, fysische-, chemische- en biologischebodemkwaliteit, grotendeels afgeleid uit de Bodemindicatoren voor Landbouwgronden Nederland (BLN-indicatorset),

– Bodemfuncties: productiviteit, waterregulatie- en zuivering, recycling van nutriënten, koolstofvastlegging, habitat voor biodiversiteit (volgens de Landmark-systematiek),

– Toepasbaarheidsaspecten van maatregelen: benodigde kennis en kunde, bedrijfsresultaat en arbeid, machine vereisten, toepasbaar en geschikt areaal.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen