Het beleidsdoel van een additionele vastlegging van 0,5 Mton CO2 per jaar is haalbaar (lees hier het hele rapport)

Conclusies
Het doel van het onderzoeksprogramma Slim Landgebruik is om te achterhalen of een additionele vastlegging
van 0,5 Mton CO2-equivalenten per jaar in minerale landbouwbodems haalbaar is. Alle onderzoeksresultaten in
ogenschouw nemende blijkt dat dit technisch haalbaar is. Afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar diverse
maatregelen die bijdragen aan koolstofvastlegging in minerale landbouwbodems. Wanneer deze voldoende
worden geïmplementeerd, is het mogelijk om te komen tot 0,5 Mton extra CO2-vastlegging. Tevens heeft het
onderzoek aangetoond dat er neutrale tot licht positieve, maar vooral geen negatieve effecten optreden voor
bodemvruchtbaarheid, (bodem)biodiversiteit, klimaatadaptatie en waterkwaliteit. Hiermee dragen de
maatregelen ook bij aan de doelen gesteld in het Nationaal Programma Landbouwbodems.

Om tot succesvolle implementatie en effectieve vastlegging te komen is het echter belangrijk dat de opgedane
kennis en inzichten op de juiste manier bij boeren terechtkomen, omdat zij de cruciale rol spelen bij het halen
van deze doelstelling. Daarom is het van belang dat agrarische ondernemers, hun adviseurs en onderzoekers
geregeld kennis en ervaringen uitwisselen. Hierbij kunnen demonstraties (van zowel maatregelen als
praktijktools zoals BodemCoolstof) helpen, maar ook bodemadviseurs en het MBO- en HBO-onderwijs kunnen
een rol spelen in kennisoverdracht.
Het is goed om te realiseren dat de landbouw ook andere doelen kent o.a. op het gebied van biodiversiteit,
stikstof, waterkwaliteit en mest. Beleidsplannen zijn echter niet altijd op elkaar afgestemd. Om de doelen voor
koolstofvastlegging te halen is een integrale benadering essentieel om tot goede afwegingen en beleidsinvulling
te komen.

Onderzoek binnen Slim Landgebruik heeft aangetoond dat het mogelijk is de koolstofvoorraad te verhogen en
daarmee het klimaatdoel te halen. De vraag blijft staan waar dit het beste kan. En hoelang we nog kunnen
doorgaan met het verhogen van de koolstofvoorraad. Treedt er op een bepaald moment verzadiging van de
bodem op? En zo ja, op welke termijn? Daarnaast is het onduidelijk wat er met de koolstofvoorraad gebeurt
wanneer boeren na verloop van tijd besluiten te stoppen met bepaalde maatregelen. Blijft de dan opgebouwde
koolstof in de bodem of gaat deze weer verloren? Ondanks dat we al veel weten, zijn er nog een aantal essentiële
vragen die nog onbeantwoord zijn.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen